Normativa interna

DRETS I OBLIGACIONS DELS COMPONENTS DEL CLUB

1.- CLUB

El Valor més important del nostre club és la FORMACIÓ CONTINUADA del jugador i NO el de la victòria. Els valors humans sempre han de prevaldre en les nostres decisions. Tots els equips del club han de defensar els interessos del club i en cap cas els particulars.

L’Esport i l’Educació sempre han d’anar lligats, la qual cosa ens obliga a formar el jugador no només com a esportista sinó també com a persona. El club ha de d’elaborar unes Normes de Comportament i vetllar perquè es compleixin.

El treball en equip ha de ser l’objectiu principal.

La Junta Directiva ha de saber gestionar els recursos disponibles i definir les tasques i responsabilitats de cadascun dels seus membres. Cada membre de la junta té assignada una funció de representació.

El club té el compromís amb els jugadors/es (pares o representants legals en cas de menors) de proporcionar-li un entrenador amb la titulació corresponent a la seva categoria i nivell, així com el material indispensable per als entrenaments i partits.

El club té el compromís amb els jugadors/es (pares o representants legals en cas de menors) d’invertir correctament les quotes que es paguen.

Es compta amb les famílies i jugadors del club per les tasques de: Delegat de Camp, Delegat d’Equip i Taula d’anotació (una persona responsable de cronometrar i una d’anotar). El club ha de vetllar perquè cada setmana hi hagi la gent necessària per fer aquestes tasques.

La Junta Directiva del Club en primer lloc, juntament amb els Coordinadors i els entrenadors són els responsables del correcte funcionament d’esdeveniments com tornejos, 3×3, 2×2,  24 hores, campus,…o qualsevol activitat que organitzi el propi club i de vetllar pel bon funcionament d’altres tornejos on els nostres equips estiguin convidats.

2.- COORDINADORS

Els coordinadors són l’enllaç de la part esportiva amb la Junta. Són els responsables de la part esportiva del club. Són els encarregats d’atendre totes les qüestions esportives dels equips que tinguin assignats, així com l’Escola de Bàsquet. Són els responsables del bon funcionament dels equips.

S’encarregaran del control sobre el material d’entrenament, i d’avisar de qualsevol maltractament, desgast, o desperfecte d’aquest a la Junta per poder arreglar-lo o canviar-lo.

Han d’estar en contacte directe amb els entrenadors i saber el dia a dia de tots els equips i les seves inquietuds, per poder solucionar aquestes o en cas de no poder solucionar-les informar a la Junta per buscar solucions.

En cas que un jugador/a vulgui desvincular-se del club, l’ entrenador/a ha de posar-se en contacte amb el coordinador i aquest exposar la qüestió a la Junta.

En cas que observi el comportament no adient d’un entrenador ha d’informar a la Junta Directiva

El coordinador pot demanar a la junta la sanció cautelar d’un jugador per comportament antiesportiu reincident.

3.-ENTRENADORS/ES

La seva funció és formar als nen/es en els valors de l’esport d’equip, en aquest cas el Bàsquet, incidint en el sacrifici, en l’esforç i en el treball col·lectiu, així com amb la companyonia. I que aquesta formació sigui  l’adequada per cada categoria i nivell en  la que l’equip estigui inscrit

Mai ha de tenir una actitud desafiant amb els jugadors /es, ni insultant, i ha de ser un exemple també d’actitud.

És el responsable dels jugadors/es durant l’horari d’entrenament i partits i també quan aquests estan en els vestidors.

En cas de que un equip de categoria superior requereixi jugadors de categoria inferior, l’entrenador de categoria inferior, a petició del coordinador, haurà de cedir als seus jugadors ja sigui en entrenaments o partits.

Tot entrenador ha de demanar permís a la Junta per anar a un Torneig on estigui convidat el seu equip o on estigui interessat en participar. I en cas de què el nostre club organitzi un torneig s´ha d’evitar anar a altres tornejos o amistosos a fi i efecte de poder col·laborar amb el propi torneig nostre. En tot cas, caldrà exposar-lo a la Junta.

L’entrenador/a és l’enllaç principal entre jugadors i pares amb el club, per tant, qualsevol dubte o incidència l’haurà de comunicar el més aviat possible al coordinador.

En cas que un pare o jugador/a l’informi de la seva intenció de desvincular-se del club ha d’informar –ho immediatament al coordinador.

L’entrenador pot demanar al coordinador la sanció cautelar d’un jugador , si aquest mostra un comportament antiesportiu reincident.

4.-JUGADORS/ES

El jugador/a (pares o representants legals en cas de menors) quan signen l’acord de vinculació amb el club a través de la Llicència Federativa, per aquella temporada es compromet :

 • A REPRESENTAR AL CLUB ALLÀ ON VAGIN I SEMPRE DONAR UNA BONA IMATGE DEL CLUB.
 • A Respectar als companys.
 • A Respectar totes les decisions preses pels entrenadors, coordinadors i membres de la junta directiva. Respectar per sobre de tot els interessos del club.
 • A Participar dels entrenaments programats i avisar al seu entrenador amb temps si per alguna raó no pot assistir a l’entrenament o al partit.  La puntualitat és important.
 • A Participar de les activitats que es proposin des del club.A no desvincular-se durant tota la temporada del club i del seu equip.
  • Fer taules en els partits de competició si el club ho requereix
  • Fer taules, o bé arbitrar o bé col·laborar  amb el club en tornejos o altres esdeveniments que s’organitzin des del mateix club.
 • A tenir al dia els pagaments de les quotes.
 • A tenir un comportament correcte i esportiu amb els seus propis companys de l’equip,  amb els entrenadors i  amb l’equip rival. Així mateix cal respectar sempre la labor arbitral i col·laborar sempre amb els àrbitres sense discutir les seves decisions.
 • A Respectar i tenir cura de les instal·lacions, pròpies i dels equips rivals, així com tenir cura del material esportiu del club.
 • En cas de formalitzar equips de promoció amb 8 jugadors/es (per acord amb els propis jugadors o els pares d’aquests  en cas de que siguin menors )  agafar  el compromís de mantenir l’equip fins final de temporada o fer-se càrrec dels costos d’haver de donar de baixa l’equip a mitja temporada.
 • Un Club és un conjunt d’equips i per tant,  tot jugador/a és susceptible de ser convocat per ajudar en entrenaments o partits a l’equip superior de la seva categoria. Ha d’existir un motiu justificat per a no acudir a la convocatòria de l’equip superior que caldrà comunicar a l’entrenador. Si algun jugador es nega reiteradament a col·laborar amb l’equip superior, el cas serà estudiat per la comissió disciplinària.
 • Davant una nova temporada es mantindrà la prioritat d’elecció de número de joc del jugador que ja pertanyi a aquest equip i en segon lloc al jugador que tingui mes antiguitat al club. En cas de conflicte el club resoldrà la assignació de número.

5.-PARES, MARES I/O TUTORS LEGALS

Els pares es comprometen a:

 • Tenir una actitud positiva durant les activitats que realitzin els seus fills.
 • Educar als seus fills en els valors de l’esport sense recriminar-los a ells o als entrenadors (en públic) i animant-los en la pràctica de l’esport.
 • Ensenyar als seus fills el valor del compromís que han pres amb l’equip i amb els companys.
 • Transmetre una bona imatge del club en tot moment. Com a públic que assisteix als  partits, han de recolzar sempre als nostres equips i en cap cas menysprear l’equip contrari ni l’estament arbitral. NO caure en la provocació del públic de l’equip contrari. Respectar totes les instal·lacions.
 • Respectar les Normes Internes del Club

Els pares No són qui per decidir quelcom sobre l’equip. És tasca dels Coordinadors decidir si un jugador ha de canviar d’equip o no, o bé si per alguna circumstància determinada un jugador ha d’anar a reforçar a un equip superior, així com decidir la confecció i integrants dels equips (No són els pares qui decideixen si l’equip del seu fill  es queda amb els jugadors que té o bé se n’incorpora algun altre). Tampoc serà tasca dels pares decidir en quins tornejos ha de participar l’equip on està el seu fill, aquesta feina és de l’Entrenador i Coordinador conjuntament amb el vist i plau de la Junta Directiva.

Fora Positiu que els pares es vinculessin amb el club i participessin de les activitats que aquest proposi, com per exemple ajudant en certes tasques quan el club organitza algun esdeveniment.

Podran comunicar qualsevol problema que puguin tenir al seu entrenador i aquest serà qui exposarà la qüestió al Coordinador

En el cas de menors, la signatura de vinculació amb al club és el compromís per tota la temporada. En cas de voler desvincular-se del club abans que finalitzi la temporada, els pares, han d’informar a l’entrenador, exposant les seves raons, perquè aquest ho comuniqui al coordinador i a la junta Directiva. Signar l’acord de vinculació amb al club obliga a realitzar el pagament de  totes les quotes de la temporada que el club tingui establertes fins i tot en el suposat cas de  voler deixar el club un cop començada la temporada, excepte per causa de força major.  En aquest cas l’última decisió la prendrà la junta Directiva.

És una font d’ingressos pel Club la venda de Loteria de Nadal. Per tant, cada jugador o família rebrà un talonari de loteria que haurà de liquidar. La pèrdua del talonari serà responsabilitat exclusiva del jugador i n’haurà d’abonar l’import complet.

6.- FUNCIONS DEL DELEGAT D’EQUIP

Les funcions del Delegat d’Equip serien les següents:

 • Representar el equip als desplaçaments
 • Ha de coordinar els desplaçaments de l’equip i comunicar els problemes a la Junta Directiva.
 • Ha de notificar a l’equip qualsevol canvi del partit.
 • Ha de portar l’estadística del partit d’acord amb l’entrenador.
 • Ha de ser el responsable de recollir el tríptic o les fitxes de l’equip al Club cada setmana i evidentment de la seva devolució.
 • Ha de donar el resultat del partit al Club el més aviat possible.
 • Ha de repartir als jugadors/es allò que la directiva vol que els hi arribi i recollir-ho (si forà necessari). Poden ser cartes, loteria i/o informació variada. Els equips que no tinguin delegat, aquesta funció la farà l’entrenador corresponent.
 • Per qualsevol problema ha de dirigir-se a la Comissió Esportiva o Junta Directiva.
 • Ha de portar una bona coordinació de treball amb els jugadors/es, entrenador i comissió esportiva.
 • Ha de ser una persona positiva, animada, participativa, ha de crear un bon ambient.
 • Ha de tenir al corrent i a mà el calendari, els resultats, les classificacions, els horaris d’entrenament, els desplaçaments, les baixes mèdiques, les coincidències amb el color dels equipatges dels equips contraris, etc.
 • Coordinarà la organització de tornejos, desplaçaments y fases finals.
 • Col·laboraran en els diferents actes de l’entitat.

7.- FUNCIONS DEL DELEGAT DE CAMP

El club local té l’obligació de designar un delegat de camp que haurà de ser present durant tot el partit en el terreny e joc i s’haurà de col·locar prop de la taula d’anotació.

La funció de delegat de camp és incompatible amb qualsevol altra en ocasió del partit.

El delegat de camp, per tal d’actuar com a tal, haurà d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa, la qual podrà ser expedida a favor d’un sol equip o de diversos equips d’un mateix club; o bé tenir la corresponent llicència de directiu d’aquell mateix club.

Un mateix equip pot tenir diversos delegats de camp si bé en un partit només podrà actuar un d’ells com a tal.

Les funcions del delegat de camp serien, entre d’altres, les següents:

 • Indicar als àrbitres i a l’equip visitant els corresponents vestidors que s’hagin d’utilitzar.
 • Realitzar, les instruccions que rebi de l’equip arbitral.
 • Facilitar a ambdós equips bancs i cadires suficients per a situar-hi l’entrenador, els jugadors i els altres acompanyants que vagin proveïts de la corresponent llicència.
 • Ordenar la col·locació dels bancs o de les cadires a la distància reglamentària de la taula d’anotació, convenientment aïllats del públic, i impedir que s’hi col·loquin altres persones que no siguin les indicades en el paràgraf anterior.
 • Adoptar les mesures necessàries per a assegurar el bon ordre del partit.
 • Tenir cura que els vestidors que utilitzin l’equip arbitral i l’equip visitant restin adequadament tancats i amb les corresponents mesures de seguretat.
 • Els Delegats de Camp col·laboraran en els diferents actes de l’entitat.

VINCULACIÓ I DESVINCULACIÓ DEL CLUB

1.-ACORD DE VINCULACIÓ AL CLUB

1.1.- En el moment que un jugador/a (pare o tutor en cas de menor) signa l’acord de vinculació al club, es compromet a treballar durant la tota la temporada amb el seu equip, respectant en tot moment la normativa interna del Club.

1.2.- La vinculació és amb el club. Al principi o durant la temporada el club pot proposar per bé del propi jugador/a, doblar entrenaments i/o partits amb un equip de categoria o nivell superior del que hagi signat la Llicència Federativa. El coordinador és qui decideix si aquell jugador/a, després de diferents entrenaments té les qualitats suficients per fer el pas de jugar en una categoria de nivell superior.

1.3.- Signar l’acord de vinculació al club obliga a pagar totes les quotes de la temporada, que el club tingui establertes, inclús en cas de voler deixar el club.

1.4.- La junta pot decidir no acceptar la Vinculació d’un jugador/a al club, si creu que pot ser perjudicial pel propi club.

2.-DESVINCULACIÓ DEL CLUB

2.1.- La Junta pot estudiar i ordenar desvincular automàticament a un jugador per actuacions inadequades i antiesportives reincidents, impròpies d’un esportista, per demanda dels coordinadors i/o entrenadors. Aquesta expulsió no eximeix al jugador del pagament de les quotes fins a final de temporada.

2.2.- Qualsevol jugador/a (pares o representants legals en cas de menors) pot demanar desvincular-se del club a mitja temporada. Complint amb els compromisos que es van acceptar en el moment de signar l’acord de vinculació al club, podrà fer-ho sempre que:
a) Pagui totes les quotes pendents de les que depèn el seu equip, tal com s’informa en el full de vinculació al club.  La Federació en el seu article 74 apartat e indica sobre els deures del jugador:
Article 74e) Pagar les quotes fixades pel seu club per poder practicar l’esport que li haguessin estat notificades abans de signar la sol·licitud de la llicència federativa.
b) Assumeixi els costos que la federació reclami al club. En cas que deixi al seu equip fora de la competició, per la seva marxa.

2.3.-Tot i complir aquests 2 requisits:

a) La junta valorarà si es tracta d una raó personal i/o esportiva de pes i  coherent per signar el document de desvinculació.
b) La junta estudiarà si el jugador ha incorregut en una falta que estipula la federació en el seu article 74 apartat b en el que indica entre els deures del jugador:
Article 74 b) No entrenar-se ni participar en activitats esportives amb un altre equip sense l’autorització expressa del seu club. Si es donés aquest cas, el club apartarà automàticament el jugador de l’equip i posarà en coneixement de la Federació.

En aquest cas, serà la pròpia Federació qui prendrà les mesures que cregui convenients amb el jugador i el club afectats.
c) En cas de jugadors/res que estiguin en els Programes de Formació de la Federació, ara anomenats PDP, el club es reserva el dret de signar la desvinculació del/la jugador/a perquè pugui participar en aquestes activitats, independentment de que li hagi signat la Carta de Baixa del club.

Un cop estudiats aquests 3 casos la Junta decidirà si signa la desvinculació del jugador/a del club.

DRETS

El jugador/a té dret a:

 • unes instal·lacions i medis adequats per la pràctica del bàsquet
 • rebre assistència medico-sanitària en cas de lesió en els entrenaments o partits (normalment a través de la Mutua Esportiva ). També caldrà comunicar-ho als serveis mèdics del club.
 • estar informat de les activitats que es realitzin en el club
 • fer saber a l’entrenador, coordinador o junta qualsevol inquietud personal
 • a tenir un entrenador amb llicència federativa i a un horari fixe per entrenaments i partits ( tot i que en cas de partits pot variar alguna vegada )
 • a no ser marginat ni menyspreat per qualsevol causa
 • a ser lliure per renovar o no pel club cada temporada

OBLIGACIONS

 • a complir la normativa Interna del Club
 • a no entrenar ni participar en una altra activitat esportiva sense coneixement i acceptació per part del club
 • respectar el compromís adquirit durant la temporada
 • Acatar les decisions preses pel club ja sigui per part de l’ entrenador, coordinador o Junta Directiva

REGLAMENT DE DISCIPLINA INTERN

FALTA és tota infracció de les Normes descrites. Poden ser Lleus o Greus.

Les sancions poden ser:

 • Amonestació
 • Suspensió Temporal de la seva Activitat Esportiva
 • Expulsió del club

Faltes Lleus

 • Arribar tard sense justificació a qualsevol convocatòria realitzada per l’entrenador
 • Passivitat o falta d’interès
 • Provocar de forma anòmala la interrupció d’un entrenament o partit
 • No portar l’equipació oficial del club :  vestit de joc i samarreta d’escalfament
 • Mostrar menyspreu als àrbitres, entrenador, delegat, companys, públic
 • Manifestar actituds incorrectes quan s’està a la banqueta

Faltes Greus

 • Reincidències de qualsevol falta Lleu
 • No complir amb la sanció imposada
 • Agressió o intent d’agressió a la pista o vestidors contra qualsevol persona
 • No respectar les instal·lacions i el material esportiu, així com la ruptura de qualsevol cosa.
 • Incompliment de les ordres donades per l’entrenador, coordinador o junta
 • Fumar dins i fora dels recintes esportius, així com en les trobades o concentració de l’equip, prendre begudes alcohòliques o substàncies tòxiques i inadequades per la pràctica esportiva.
 • Provocar la suspensió definitiva d’un partit per una conducta incorrecta
 • Impagament d’una quota sena causa justificada

QUALSEVOL DE’AQUESTES FALTES SERÀ TRACTADA I VALORADA DE FORMA INDIVIDUAL PER PART DE L’ENTRENADOR, COORDINADOR I JUNTA.

Així mateix si els pares o tutors legals del jugador també incompleixen amb les normes que els afecti també podran ser sancionats o donats de baixa del Club.

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin

¿Parlem?
Tens preguntes? | Parla amb nosaltres
Necessites ajuda? Xateja amb nosaltres a Whatsapp
Berta Carreras
Coordinadora Femeni
I'm online
Xavi Martin
Coordinador Masculí
I'm online
Dani Poza
Director esportiu
I'm online