Avís legal

La seva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat us expliquem quines dades personals recopilem dels usuaris i com les utilitzem. Us animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les vostres dades personals en aquesta web.

En el cas de menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares per al tractament de les dades personals.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari heu de saber que els vostres drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat.

 • Mai no sol·licitem informació personal llevat que sigui necessària per prestar-li els serveis que ens requereixi.
 • No compartim mai informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per complir amb la Llei o en cas que comptem amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les vostres dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció de les exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en el cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

uemataro.com ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Política de privacitat

 • Identitat del responsable: 
 • Nom comercial: uemataro.com
 • NIF/CIF: 
 • Correu electrònic: secretaria.uemataro@gmail.com
 • Activitat: Club de esports

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d’“Usuaris de la web”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

 

Principis que aplicarem a la vostra informació personal

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a un o diverses finalitats específiques de les que us informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les vostres dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Heu de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

 

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a uemataro.com procedeixen del formulari de contacte, de correus electrònics rebuts directament sol·licitant els nostres serveis o de les trucades realitzades a les empreses a les quals volem oferir els nostres serveis.

 

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a uemataro.com estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. uemataro.com deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, teniu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats

En exercir el dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu al titular, subscriure’s o fer alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable uemataro.com. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la vostra adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://uemataro.com, només com es descriu a l’Avís Legal i a la present Política de Privacitat.

A www.uemataro.com hi ha dos sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades. Aquests sistemes són el formulari de contacte on l’usuari ens facilita la seva adreça de correu electrònic i un missatge lliure, i el formulari de cotització o compra de productes, on l’usuari ens facilita el seu nom, telèfon si ho desitja, adreça de correu electrònic i un missatge lliure.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, uemataro.com serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

uemataro.com no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden fer col·laboracions amb altres professionals i, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es farà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

Enviament de missatges de correu electrònic a efectes de contacte

Un cas especial de tractament de dades a www.uemataro.com, es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien per tal de contactar amb uemataro.com. Els usuaris poden preguntar dubtes sobre els continguts publicats al bloc, enviar suggeriments o qualsevol altra finalitat.

Encara que no hi ha un formulari de captació de dades, a efectes de contacte, els usuaris poden enviar missatges de correu electrònic. Amb aquesta finalitat uemataro.com utilitza el sistema de correu electrònic del proveïdor de correu electrònic @gmail.com. Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats al compte de correu electrònic de uemataro.com i les dades corresponents (e-mail i nom) sota la política de privacitat del proveïdor de correu electrònic @gmail.

Les dades emmagatzemades als comptes de correu electrònic de uemataro.com no es cedeixen ni es comparteixen amb ningú; i pot exercir els seus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de privacitat.

 

Legitimació per al tractament de les vostres dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment.

Per contactar cal el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

 

 Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

 

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les vostres dades personals seran conservades fins que se sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

 

Navegació

Al  navegar per http://uemataro.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els serveis d’anàlisi de Google analítics.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

 

Secret i seguretat de les dades

http://uemataro.com es compromet en l’ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adoptar les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

http://uemataro.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, uemataro.com s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per uemataro.com per processar les dades dels usuaris de la web (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n uemataro.com, haurà de notificar-ho al usuari sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el usuari de la web ho sol·liciti raonablement.

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a https://uemataro.com exonerant uemataro.com, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

 

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de uemataro.com en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a uemataro.com en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

Destaquem de forma clara que el motiu d’inclusió de logotips d’empreses alienes a nosaltres a la nostra ‘home’, és amb el motiu d’informar que han estat o col·laboradors o patrocinadors nostres.

 

Canvis en la política de privacitat

uemataro.com es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, uemataro.com anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

 

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, https://uemataro.com no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

Amb conformitat al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://uemataro.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Demos

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin

¿Parlem?
Tens preguntes? | Parla amb nosaltres
Necessites ajuda? Xateja amb nosaltres a Whatsapp
Berta Carreras
Coordinadora Femeni
I'm online
Xavi Martin
Coordinador Masculí
I'm online
Dani Poza
Director esportiu
I'm online